ЕНЕРГОАУДИТ ПІДПРИЄМСТВА

Енергоаудит підприємства допомагає промисловим компаніям або підприємствам зрозуміти, як вони використовують енергію та допомагають визначити місця і причини енергетичних втрат і дають рекомендації щодо модернізації або вдосконалення. Може розглядатися як окремий вид послуг, так і попередня стадія робіт з модернізації або вдосконалення підприємства.

Енергоаудит підприємства — це комплексне обстеження, що провадиться з метою визначення структури та ефективності енергетичних витрат підприємства, пошуку його найбільш енерговитратних вузлів, визначення причини втрат та підготовки рекомендацій щодо їх усунення. Може розглядатися як окремий вид послуг, так і попередня стадія робіт з модернізації підприємства.

Вимоги до енергоаудиту:

 1. Насамперед, енергоаудит – це загальна спрямованість на визначення ефективності енерговитрат підприємства й пошук оптимальних шляхів до їхнього скорочення.
 2. Склад робіт умовно можна поділити на 4 етапи:
  • 1 етап – обстеження підприємства і збір вихідних даних;
  • 2 етап – обробка й аналіз вихідних даних;
  • 3 етап – розробка енергозберігаючих заходів;
  • 4 етап – техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів.
 3. Ряд вимог щодо обсягу зібраних і аналізованих даних і за методикою виконуваних у рамках енергоаудиту робіт.

Наданий Замовникові звіт у загальному випадку містить:

 • короткий опис наявного енергетичного господарства підприємства;
 • перелік і технічні характеристики енергоустаткування;
 • вказівки про проведені (у процесі виконання енергоаудиту) іспити і застосовані методики;
 • характеристику роботи існуючих систем виробництва і споживання енергії з наданням відповідних графіків, діаграм і таблиць, де відбиті режими споживання і виробництва енергії, результати розрахунків енергетичних і матеріальних балансів, приводяться питомі видаткові характеристики на одиницю продукції, що випускається;
 • аналіз існуючого положення із вказівкою недоліків і визначенням енерговитратних вузлів;
 • рекомендації з описом пропонованих заходів, які при необхідності ілюструються відповідними схемами;
 • результати розрахунків (аналогічні розрахункам для існуючої системи) з урахуванням впровадження запропонованих заходів;
 • порівняльні характеристики роботи енергетичних систем до й після впровадження заходів і результати техніко-економічних розрахунків;
 • список посилальних документів і використовуваної літератури, при необхідності до звіту приєднуються прикладені документи.

Результатом робіт з енергоаудиту є інформаційний продукт, оформлений у вигляді технічного звіту.

Реальна цінність енергоаудиту

 1. Основним продуктом енергоаудиту, що обов’язково для всіх його різновидів, є інформація, яка дає повне уявлення про постачання і споживання енергії підприємством. У ній повинні бути ясно представлено, які величини енергетичних потоків (у тому числі і теплоносіїв, представлених у натуральних одиницях виміру), характерні для визначених моментів виробництва, так і загальні величини, споживані або розподілені за визначені періоди виробництва. Ця картина повинна бути достатньою мірою деталізована з уточненням кількості енергії, що розподіляється за підрозділами, вузлами виробництва, аж до окремих споживачів.
  Ступінь деталізації може бути заздалегідь обговорена при складанні завдання до енергоаудиту. У випадку теплового або загального енергоаудиту окремо повинні бути представлені теплові потенціали (ентальпія або температура) і кількісні (потоків і загальні) величини середовищ (пара , вода, і т.д.), які потенційно становлять інтерес як вторинний теплоносій.
  Така інформація коштовна сама по собі, оскільки служить вихідним матеріалом для планування й розробки всіх наступних змін, внесених у виробництво. У наших умовах ця інформація подвійно коштовна, оскільки через технічні й організаційні недоліки системи контролю й обліку на підприємстві його персоналу важко або неможливо самотужки одержати подібну інформації з такою ж ступеню вірогідності.
 2. Другим продуктом енергоаудиту є інформаційний блок, який указує окремі й загальні недоліки систем енергопостачання й енергоспоживання, шляхи їхнього усунення й рекомендації щодо удосконалювання систем, а також ефективність впровадження рекомендованих заходів. Другий блок створюється на основі першого й цінність його визначається не стільки глибиною опрацювання пропонованих рішень, скільки правильністю їх вибору, правильним визначенням пріоритетності їх впровадження з урахуванням взаємного зв’язку пропонованих мір.

Готові проекти